Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu majetku a zásob
 • účtovnú uzávierku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc a pod.

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu majetku zásob
 • účtovná uzávierku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc a pod.

DPH

 • spracovanie dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vypracovanie daňových priznaní k DPH

Kontrola účtovníctva

 • posúdenie oprávnenosti nákladov a výdavkov
 • kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov
 • kontrolu výkazov
 • kontrolu daňových priznaní